ഭരണസംവിധാനം

 

ശ്രീ കെ.ജി. വിജയകുമാരന്‍ നായര്‍
സെക്രട്ടറി

ശ്രീ ബി.കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

ശ്രീമതി പി.ബി. രാധിക
ലോ ഓഫീസർ 

ശ്രീ എന്‍.രാജഗോപാല്‍
അസിസ്റ്റൻറ്  സെക്രെട്ടറി
റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്

രവി കുമാർ. എൻ
ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ

ശ്രീ റ്റി.ആര്‍. സദാശിവന്‍ നായര്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ്  സെക്രട്ടറി
അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ