ഭരണസംവിധാനം

 

ശ്രീ. ആര്‍. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ബി.കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

ശ്രീമതി പി.ബി. രാധിക
ലോ ഓഫീസർ 

ശ്രീ എന്‍.രാജഗോപാല്‍
അസിസ്റ്റൻറ്  സെക്രട്ടറി
റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്

ആര്‍.ബിജുകുമാര്‍
ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ 

ശ്രീമതി. ആശാദേവി.വി.എസ്‌
അസിസ്റ്റന്‍റ്  സെക്രട്ടറി
അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ