♦ഭരണസംവിധാനം♦

ശ്രീ. എസ് ശ്യാംകുമാർ
സെക്രട്ടറി 

ശ്രീമതി. ആർ. ഗീത
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

ശ്രീമതി പി.ബി. രാധിക
ലോ ഓഫീസർ 

ശ്രീ.ബിജുകുമാർ ആർ
ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ 

ശ്രീ പ്രശാന്ത് കൂമാർ കെ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്

ശ്രീമതി. മിനി ടി ആർ 
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ 

ശ്രീമതി. രാധ പി എം
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി-അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ 
ശ്രീമതി.സവിത എം വി
മാനേജർ-റിക്രൂട്ട്മെന്റ്