ഭരണസംവിധാനം

 

ശ്രീ. ആര്‍. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ബി.കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

ശ്രീമതി പി.ബി. രാധിക
ലോ ഓഫീസർ 

ബിജുകുമാർ ആർ
ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ 

ശ്രീ സന്തോഷ് വി എസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ്  സെക്രട്ടറി-അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ 

ശ്രീ എന്‍.രാജഗോപാല്‍
അസിസ്റ്റൻറ്  സെക്രട്ടറി-റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്

ശ്രീ പ്രേമൻ എ 
മാനേജർ-എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് &അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

ശ്രീ സുനിൽകുമാർ കെ പി
മാനേജർ-റിക്രൂട്ട്മെന്റ്