♦ഭരണസംവിധാനം♦

 

ശ്രീ. ആര്‍. രജികുമാർ
സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്)

ശ്രീ. ബി.കൃഷ്ണചന്ദ്രന്‍
പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

ശ്രീമതി പി.ബി. രാധിക
ലോ ഓഫീസർ 

ബിജുകുമാർ ആർ
ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ 

ശ്രീ എന്‍.രാജഗോപാല്‍
അസിസ്റ്റൻറ്  സെക്രട്ടറി-റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്

ശ്രീമതി. രാധ പി എം
അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി-അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ 
ശ്രീ സുനിൽകുമാർ കെ പി
മാനേജർ-റിക്രൂട്ട്മെന്റ്