ശ്രീ കെ.രാധാകൃഷ്ണന്‍
ബഹു.  ദേവസ്വം, പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പു മന്ത്രി