ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍
ബഹു. സഹകരണ ടൂറിസം ദേവസ്വം മന്ത്രി